Youtube K'specチャンネルにGR86シルクブレイズマフラーサウンドアップしました。

2023-02-11

Youtube K'specチャンネルに
GR86用シルクブレイズマフラー サウンド動画アップしました。

https://youtu.be/OgLeisENb3g